• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryacylyk@sanly.tm
Türkmenabat şäheriniň Beýik Watançylyk urşy muzeýinden pursatlar.

Şu gün Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlary Türkmenabat şäheriniň Beýik Watançylyk urşy muzeýine sergä gatnaşdylar. Talyplar muzeýiň sergiler zallarynda Beýik Watançylyk urşuna degişli bolan ekspanatlary, gurallary görüp olar barada muzeýiň ýörite işgärleriniň gürrüň bermeginde gyzykly maglumatlar aldylar. Ondan başgada muzeýiň döreýşi onuň içindäki ekspanatlaryň näçenji ýyllarda tapylanlygy we nirelerde ulanylanlygy, gahrymanlarymyzyň söweşde görkezen edermenlikleri barada taryhy maglumatlary we gürrüňleri diňläp sergä tomaşa etdiler. Işgärler muzeýde talyplara söweşde ulanylan ok ýaraglaryň görnüşlerini, esgerleriň uruş döwründe ulanylan ýörite geýimlerini we weteranlaryň suratlaryny, medallaryny görkezmek bilen olarda gowy duýgularyň galdyrmaklygy gazandylar. Muzeýda şol ekspanatlaryň goralyp, daşky keşbini ýitirmezden biziň günlerimize çenli saklanyp gelmegi Beýik watançylyk urşa gatnaşan gahrymanlarymyza goýýan sarpamyzdygyny görkezýär.