• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryachylyk_14@sanly.tm

Mekdep barada

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi “Ýurdumyzda orta hünär okuw mekdeplerini döretmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ýylyň 21-nji iýunynda çykaran 13718-nji karary esasynda “Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň başlangyç hünär okuw mekdebiniň binýadynda döredildi. Mekdep “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň tabynlygynda bolmak bilen, orta hünär bilim maksatnamasyny amala aşyrýan hojalyk hasaplaşygyndaky döwlet orta hünär okuw mekdebidir.

Mekdep 1930-njy ýylda gurlup, şol döwürde Türkmenistanyň Suw transporty Halk komissarlygyna degişli bolan Çärjew Derýaçylyk tehnikumy hökmünde döredilýär. 1941-nji ýylda bu okuw jaýy SSSR-iň Deňiz floty ministrliginiň garamagyndaky Çärjew Derýaçylyk tehnikumyna öwrülýär. 1952-nji ýyldan başlap, Çärjewiň Derýaçylyk tehnikumy SSSR-iň Deňiz floty we Ýokary Bilim ministrligine degişli edilýär. 1994-nji ýyldan bu tehnikum Orta Aziýa boýunça Gämiçilik dolanyşygyna degişli edilýär.

1998-nji ýylyň 9-njy dekabrynda bu okuw jaýy Türkmenistanyň Prezidenti S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen derýa parohodçylygynyň işçi hünärmenleri taýýarlamak boýunça merkezine öwrülýär. 1999-njy ýylda bu merkez “Türkmenderýaýollary” müdirligiň professional liseýine öwrülýär. 1999-njy ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen öňki Derýaçylyk tehnikumynyň binýadynda “Türkmenderýaýollary” müdirliginiň Hünärment mekdebi döredilýär.

2001-nji ýylyň oktýabrynda bu liseý “Türkmenderýaýollary” müdirliginiň hünärment mekdebi diýlip atlandyrylýar. 2003-nji ýyldan başlap bu okuw jaýy “Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň Hünärment mekdebi diýlip atlandyrylyp başlanýar. 2012-nji ýyldan Hünärment mekdebiniň ady “Derýaýollary” önümçilik birleşiginiň başlangyç hünär okuw mekdebi diýlip üýtgedildi. Mekdebiň esasy wezipeleri:

- Türkmenistanyň Bilim syýasatyny durmuşa geçirmegi iş ýüzünde üpjün etmek;

- içerki suw ýollary pudagynyň orta hünär bilimli hünärmenlere bolan sargytlaryny ýerine ýetirmek we isleglerini kanagatlandyrmak;

- Türkmenistanyň uzak möhletleýin durmuş-ykdysady ösüşiniň talaplaryny kanagatlandyrýan orta hünär bilimli hünärmenleri taýýarlamak;

- tölegli esasynda başlangyç hünär bilimli hünärmenleri taýýarlamak, içerki suw ýollary pudagynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak we olary gaýtadan taýýarlamak boýunça bilim maksatnamasyny amala aşyrmak bolup durýar.

Okuw bölümi

GEREKLI RESMINAMALAR

1) Arza

2) Bellenen nusgadaky sowalnama

3) Orta bilim hakynda şahadatnama (asyl nusga)

4) Saglyk kepilnamasy

5) Soňky oňan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama

6) 3x4 ölçegi 8 sany fotosurat

7) Pasport göçürme

8) Ýaşaýan ýerinden maşgala agzalary hakynda kepilnama

2022-2023 ýylynda 13 hünär

1) Gämi sürüjilik

2) Energiýa hojalyk we elektrik üpjünçiligi

3) Köp kanally telekommunikasiýa ulgamlary

4) Jemgyýetçilik iýmit önümleriniň tehnologiýasy

5) Kompyuter ulgamlarynda programmirlemek

6) Adatdan daşary ýagdaýlar dörände goramak

7) Ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary

8) Logistikada operasion iş

9) Buhgalter hasaby we audit

10) Gidromelioraýasy

11) Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi

12) Maglumaty goramagyň tehnologiýasy we ony goramak

13) Kebşirleme önümçiligi

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň orta hünär bölüminde şu günki günde 880 talyp, başlangyç hünär bölüminde 83-dan gowrak talyp bilim alýar.

0
Talyp
0
Talyp
0
Mugallym

Döwlet ders bäsleşiginiň ýeňijileri.

Ýuldaşew Allanazar Batyrowiç

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň "Iş kagyzlarynyň dolanşygyny guramak we arhiw işi" hünär ugry boýunça 211-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde "Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary"dersinden I orny eýeledi.

Ýoldaşew Guwanç Ýoldaş ogly

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň "Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy" hünär ugry boýunça 104-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde "Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary"dersinden II orny eýeledi.

Begenjowa Dursenem Begenjowna

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň “Gämi sürüjilik” hünär ugry boýunça 101-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde “Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary” dersinden II orny eýeledi.

Atamyradowa Açylgül Hydyrowna

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň “Gämi sürüjilik” hünär ugry boýunça 101-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde “Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş” dersinden II orny eýeledi.

Rozyýew Atajan Batyrowiç

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň “Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş” hünär ugry boýunça 207-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde “Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş” dersinden III orny eýeledi.

Abasowa Sabina Tirkeşowna

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň “Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş” hünär ugry boýunça 207-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde “Sanly ykdysadyýet” dersinden III orny eýeledi.

Rasulowa Dinara Umarowna

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň “Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş” hünär ugry boýunça 207-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde “Sanly ykdysadyýet” dersinden III orny eýeledi.

Sahatowa Nurana Magtymgulyýewna

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň “Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit” hünär ugry boýunça 108-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde “Matematika” dersinden III orny eýeledi.

Berdyýew Yhtyýar Bahtyýarowiç

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň “Maglumaty goramagyň tehnologiýasy we ony goramak.” hünär ugry boýunça 213-nji okuw toparynyň talyby 2022-nji ýylda geçirilen Döwlet ders bäsleşiginde “Häzirki zaman kompýuter tehnologiýasy” dersinden III orny eýeledi.