• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryacylyk@sanly.tm
1-nji Sentýabr Bilimler we talyp ýaşlar güni.

Şu gün Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Çäräniň başynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gutlagy okaldy. Döwlet Baştutanymyz ýaş nesillere bilimleriň hem-de uly açyşlaryň ýagty ýoluna ak pata berdi. Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryny, talyp ýaşlaryny, mugallymlaryny hem-de bilim ulgamynyň işgärlerini bu ajaýyp baýram bilen tüýs ýürekden gutlap, ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän aladanyň öz miwesini berýändigini belledi. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgelerine, milli däp-dessurlarymyza wepaly, ruhubelent, bilim almaga, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemala gelýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan ilkinji sapagyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan ägirt uly üstünliklerine, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge bagyşlanmagy tötänden däldir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gutlagy okalandan soň mekdebiň direktory A.Saparow çykyş etdi. Direktor öz çykyşynda täze okuw ýylynyň başlamagy bilen talyp ýaşlary gyzgyn gutlady. Täze okuw ýylynda üstünlik arzuw etmek bilen talyplara täze okuw ýylynda ylym – bilim almak üçin şertleriň döredilendigi, täze mugallymlaryň işe alnyp bilim işgärleriniň gaýduwsyz zähmet çekjekdiklerini aýdyp geçdi

Dabaranyň dowamynda dabara gatnaşýan myhmanlar, mekdebiň baýry mugallymlary çykyş etdiler. Olar hem öz çykyşlarynda täze okuw ýylynda kabul edilen 1-nji ýyl talyplary gutlap öz saýlap alan hünäriniň eýesi bolmaklygy, geljekde ýurdumyza gerekli hünärmenler bolup ýetişmeklerini arzuw etdiler.

Çykyşlardan soň dalaşgärleriň arasyndan saýlanyp,seçilip alnan birinji ýyllyk talyplary mekdebiň ikinji,üçünji ýyllyk talyplary aýdym - sazly tanslar bilen garşy aldy. Täze okuw ýylyna uly ruhubelentlik bilen gadam basan talyp ýaşlaryň ýüzlerinde guwanç, şatlyk gören mugallymlarda talyplara bilim bermeklige höwes döredi. Şu mynasybetli orta hünär okuw mekdebimizde täze — 2022-2023-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny buşlaýan ilkinji jaň ýaňlandy.