• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryachylyk_14@sanly.tm
"Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly" bilen baglanyşykly geçirilen wagyz - nesihat çäresi.

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi talyp ýaşlaryň we mugallymlaryň gatnaşmagynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” bilen baglanyşykly 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 12-de wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Döwlet durmuşynda möhüm wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylýan ýeri boljak bu wekilçilikli edaranyň işine jemgyýetiň dürli gatlaklaryna wekilleriniň, ýaşulularyň, aýratynda ýaşlaryň işjeň gatnaşjakdygy onuň il-ýurt bähbitli çözgütleri kabul etmekde wajyp ähmiýetiniň boljakdygy buýandyryjy ýagdaýdyr. Şu ýylyň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýip yglan edilmegi döwlet dolandyryşynda ýaşlaryň gujur-gaýratyna, ukybyna uly ynam bildirýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Arkadagymyza we mähriban Prezidentimize il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerinde üstünlik, jan-saglyk arzuw edýäris.