• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryacylyk@sanly.tm

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň orta hünär bölüminde şu günki günde 632 talyp, başlangyç hünär bölüminde 60-dan gowrak talyp bilim alýar.

0
Talyp
0
Talyp
0
Mugallym

Mugallymlar

Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary dersinden mugallym
Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş dersinden mugallym
Sanly ykdysadyýet dersinden mugallym
Matematika dersinden mugallym
Häzirki zaman kompýuter tehnologiýasy dersinden

Habarlar

Gahryman Arkadagymyzyň Lebap welaýatyna iş sapary.
Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtly maşgalalaryň arasynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähim paýhasyndan joşup çykan “Ömrümiň manysy” atly kitaby esasynda “Döwlet hem, halky hem beýgeldýän ynsanlardyr” atly bäsleşige gatnaşmak maksady bilen Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde dabaraly çäre geçirildi.
Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde “Telekommunikasiýa” hepdeliginiň açylyşy mynasybetli geçirilen çäreden pursatlar:
Şu gün Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň guramagynda şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylary we orta hünär okuw mekdebimiziň gämi sürüjilik hünäriniň mugallymy bilen bilelikde...
"Açyk gapylar güni" geçirildi.
"Açyk gapylar güni".
Türkmenabat şäheriniň Beýik Watançylyk urşy muzeýinden pursatlar.
Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde “Türkmen bedewi, Türkmen alabaýy – biziň guwanjymyz hem buýsanjymyzdyr” atly geçirilen baýramçylyk dabarasy barada:
Atyny söýenden at galar.
Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi
Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen mekdep-internaty okuwa çagyrýar
TGM-niň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby instituty zenan raýatlary okuwa çagyrýar
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdebi amaly mehanika boýunça halkara bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar
Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika instituty
“BILIM HAKYNDA” TÜRKMENISTANYŇ KANUNY KABUL EDILDI