• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryachylyk_14@sanly.tm
"Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly" bilen baglanyşykly geçirilen wagyz - nesihat çäresi.

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi talyp ýaşlaryň we mugallymlaryň gatnaşmagynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” bilen baglanyşykly...

Hoş geldiň sapa geldiň Täze ýyl.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny taryha ugradyp, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny garşy alan Lebap welaýatynyň zähmetkeşleri täze ýylyň ilkinji gününde...

BITARAPLYK PARAHATLYK AÝDYMY.

Şu gün derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy F.M.Mowlýanowanyň ýolbaşçylygynda “Logistikada operasion işi” hünäriniň höwesjeň talyplary bilen bilelikde...

Talyplar awtomenzilde göçme sapakda.

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyz ulag syýasatyny öňe sürmek bilen, häzirki zaman köp ugurly ulag - aragatnaşyk ulgamynyň...

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähim paýhasyndan joşup çykan “Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty” atly kitabynyň tanyşdyrlyşy.

Şu gün Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde mekdebiň kitaphanaçysy F.Çaryýewanyň, medeni çäreleri gurnaýjy...

Lebap welaýatynyň Merkezi kitaphanasynda geçirilen tejribe sapakdan pursatlar.

Şu gün Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň “Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi” hünäriniň 3-nji ýyllyk talyp ýaşlary bilen bilelikde mugallym...

Arkadagly Serdarymyzyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda eden çykyşy hakynda talyplar bilen geçirilen maslahat.

Ýaş nesiller her bir döwletiň geljegi hasaplanylýar. Türkmenistan döwletimiz hem geljegi bolan ýaş nesilleriň berk bedenli, ruhubelent, döwrebap bilim almagy barada alada edip...

1-nji Sentýabr Bilimler we talyp ýaşlar güni.

Şu gün Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Çäräniň başynda...

Gysga möhletli tölegli okuwlaryň açylýandygyny size habar berýäris!

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň başlangyç hünär okuw bölümine gysga möhletli, 3-4-6 aýlyk tölegli okuwlaryň...

Dalaşgärleri kabul etmek dowam edýär.

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde 2022-nji ýylyň Iýul aýynyň 11-inden bäri okuwa isleg bildirýän dalaşgärleriň resmi iş kagyzlaryny kabul ediş topary öz işini dowam edýär...

Gahryman Arkadagymyzyň Lebap welaýatyna iş sapary.

2022-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy ...

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň gurnamagynda eşretli durmuşyň hözirini görüp...

Çärämiziň esasy maksady Diýarymyzyň dünýä nusgalyk ösüşlerini dabaralandyrmak hem-de hormatly Arkadagymyzyň ýiti zehininden joşup çykýan “Ömrümiň manysy” atly kitabyny wagyz etmek...

Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde “Telekommunikasiýa” hepdeliginiň açylyşy mynasybetli geçirilen çäreden pursatlar:

Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda ýurdumyz gün - günden gülleýär. Bilşimiz ýaly ýurdumyz dünýä ülňülerine laýyk gelýän ulgamlara ýagny...

Watan gämisinde syýahat.

Şu gün Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň guramagynda şäheriň orta mekdepleriniň okuwçylary we orta hünär okuw mekdebimiziň gämi sürüjilik hünäriniň mugallymy bilen bilelikde...

"Açyk gapylar güni" geçirildi.

10.05.2022-nji ýylda Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde “Açyk gapylar günleriniň” açylyşy guraldy...

"Açyk gapylar güni".

Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary 2022-nji ýylyň 10-njy maýyndan 17-nji maý aralygynda geçiriljek “Açyk gapylar” günlerine çagyrýarys...

Türkmenabat şäheriniň Beýik Watançylyk urşy muzeýinden pursatlar.

Şu gün Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlary Türkmenabat şäheriniň Beýik Watançylyk urşy muzeýine sergä gatnaşdylar....

Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde “Türkmen bedewi, Türkmen alabaýy – biziň guwanjymyz hem buýsanjymyzdyr”...

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň ...

Atyny söýenden at galar.

Türkmeni älem içre tanadýan milli şaý-seplerimiz, halylarymyz, milli saz guralymyz bolan dutarymyz bilen bir hatarda...

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi

Şu gün ir bilen Aşgabadyň günorta-günbatarynda ýerleşýän «Welosiped» binasynyň ýanyndan welosipedli ýörişe badalga berildi....

Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen mekdep-internaty okuwa çagyrýar

Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatyna 2022...

TGM-niň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby instituty zenan raýatlary okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby instituty Watana...

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdebi amaly mehanika boýunça halkara bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty nazary mehanika boýunça I Açyk halkara internet-olimpiadasyny geçirer...Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika instituty

Täze okuw ýylynyň başynda «Times Higher Education» (THE) iňlis žurnaly tarapyndan täzelenen dünýäniň iň gowy ýokary...“BILIM HAKYNDA” TÜRKMENISTANYŇ KANUNY KABUL EDILDI

Bu resminama 2013-nji ýylyň 4-nji maýynda güýje girizilen “Bilim hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna käbir üýtgetmeler girizilip...

Bütindünýä welosiped güni: sagdyn durmuş we amatly ulag ýörelgesi

Bu gün ýurdumyz iri baýramçylyk çäresi bolan Bütindünýä welosiped gününi dabaralandyrdy...

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk gününde köp sanly sport çäreleri guralar

1950-nji ýyldan bäri her ýyl 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni bellenilýär...

Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portaly döredildi

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy bilen ähli pudaklardyr edaralaryň hyzmatlaryndan...

Sanly ykdysadyýet: ösüşiň möhüm innowasion ugry

Häzirki wagtda ata Watanymyz Türkmenistan bütin dünýäde ykdysady taýdan ösen güýçli senagat döwlet...

wc