• Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi
  • +993(422)74452
  • deryacylyk@sanly.tm
Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portaly döredildi

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy bilen ähli pudaklardyr edaralaryň hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin ýörite internet sahypalary açyldy. Internet sahypalarynda ulanyjylara hyzmatlaryň dürli görnüşleri hödürlenmek bilen, ähli amallar elektron esasynda alnyp barylýar. Döwrebap elektron döwlet hyzmatlary hödürleýän «e.gov.tm» internet sahypasy bolsa, şeýle mümkinçilikleriň biridir. Bu internet sahypasynyň kömegi arkaly islendik raýat maglumat, aragatnaşyk we mahabat, bilim we medeniýet, saglyk, passport, registrasiýa, wiza, ulag we sürüjilik, pensiýa, kömek puly we tutumlar, maşgala we çagalar, sargytlar we maýalar, iş we işlilik, medeniýet, boş wagt, sport, telekeçilik, jemagat hojalygy birleşigi, karz edaralarynyň hyzmatlary, döwlet saýtlary ýaly hyzmatlardan peýdalanyp bilerler. Munuň üçin «e.gov.tm» internet sahypasyna agza bolmak zerurdyr.